Rada Pedagogiczna Kadencja 2012 - 2016

Wybierz kadencję

Informacja o Radzie Pedagogicznej zgodznie z Ustawa o Systemie Oświaty

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

Wstęp
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w szkole zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, której szkoła jest podporządkowana. Taka sytuacja dotyczy najczęściej nauczycieli zatrudnionych w małych szkołach filialnych.
Ponadto, rady pedagogicznej nie tworzy się w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz w placówkach kształcenia ustawicznego prowadzących działalność w formach pozaszkolnych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1290). Niniejsze rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 44 ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
1. Kompetencje i uprawnienia
Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Każda rada pedagogiczna zobowiązana jest do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy, m.in. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. Z kolei klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Natomiast klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według określonej w rozporządzeniu skali.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy również zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. W obu przypadkach, rada pedagogiczna przed podjęciem uchwał musi posiadać opinię rady szkoły.
Ponadto do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy również ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły oraz zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę.
Kompetencją rady pedagogicznej jest również podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, ale skreślenie może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W części zebrania rady pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z listy uczniów, mogą uczestniczyć za zgodą rady rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie, których wnioski dotyczą. Przed podjęciem uchwały rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie muszą zebranie opuścić.
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły. W tym celu rada pedagogiczna może powołać zespół ds. Statutu Szkoły. W skład zespołu może wchodzić, np. 4 członków rady pedagogicznej. Wybór członków zespołu powinien odbywać się według ogólnie przyjętych przez radę pedagogiczną zasad w sprawie powoływania komisji. Zespół wnosi stosowne poprawki do Statutu Szkoły i regulaminów obowiązujących w szkole. Propozycje poprawek zespół przedstawia radzie pedagogicznej w postaci projektu uchwały. Propozycje te zespół powinien poddać do konsultacji innym organom szkoły. Opinie tych organów powinny zostać przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej, na którym rozpatrywane są zmiany do Statutu Szkoły.
Oprócz kompetencji stanowiących, rada pedagogiczna jest organem uprawnionym do wydawania opinii, bez których dyrektor szkoły nie może podjąć konkretnych działań. Rada pedagogiczna opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ponadto rada pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.
Ważnym uprawnieniem rady pedagogicznej, o którym należy pamiętać jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem zebrań oraz w miarę bieżących potrzeb. Plenarne zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.
2. Zebrania
Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy samego przewodniczącego rady pedagogicznej, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Wystąpienia o organizację zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny być kierowane w formie pisemnej do przewodniczącego rady. Wystąpienia o organizację zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia. W tym miejscu należy pamiętać o specyficznej roli dyrektora szkoły, którego role w szkole bardzo często przeplatają się, gdyż podstawowe zadania i kompetencje dyrektora szkoły zostały określone w następujących aktach prawnych:
1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
a) art. 39:
- kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
- sprawuje nadzór pedagogiczny, z wyjątkiem osoby, która nie jest nauczycielem, a na podstawie art. 36 ust. 2 została powołana na stanowisko dyrektora,
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole lub placówce,
- może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki,
- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki,
- występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki,
- współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
b) art. 40:
- jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
- prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,
- przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
c) art. 41:
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
2. w art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.):
- kieruje szkołą i jest jej przedstawicielem na zewnątrz,
- jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,
- jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
- sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole,
- jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
- jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
- jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
- jest odpowiedzialny za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
- jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Jak wynika z przedstawionych zadań, granice wykonywania czynności przez dyrektora szkoły, który jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy i przewodniczącym rady pedagogicznej są bardzo płynne i często się pokrywają. Klasycznym przykładem może być sytuacja, gdy rada pedagogiczna podejmuje uchwałę niezgodną z przepisami prawa. Proszę zwrócić uwagę, że o wstrzymaniu wykonania takiej uchwały rady pedagogicznej zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, nie przewodniczący rady pedagogicznej, lecz dyrektor szkoły, chociaż jest to jedna i ta sama osoba.
Przewodniczący rady pedagogicznej opracowuje roczny plan pracy rady, przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady, podpisuje i realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz monitoruje i informuje radę o ich stopniu realizacji. Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania. Ponadto przewodniczący podpisuje protokoły z zebrań rady pedagogicznej.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Może w danej szkole zachodzić taka sytuacja, że w skład rady pedagogicznej wchodzą również pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. Przewodniczącym rady pedagogicznej z urzędu jest dyrektor szkoły.
W zależności od typu szkoły rada pedagogiczna może powołać: klasowe zespoły wychowawcze (klas I-III i klas IV-VI), nauczycielskie zespoły przedmiotowe: przedmiotów humanistycznych, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów zawodowych, wychowania fizycznego oraz inne stałe lub doraźne komisje lub zespoły, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień.
Utworzenie, likwidacja, ustalenie składu osobowego oraz określenie zakresu działalności komisji lub zespołu wymaga od rady pedagogicznej formy uchwały. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący powołany przez radę pedagogiczną na wniosek członków komisji lub zespołu. Komisje i zespoły pracują według opracowanych przez siebie planów. Przewodniczący komisji i zespołów, w określonym przez radę pedagogiczną terminie powinni składać dyrektorowi szkoły projekt planu pracy na dany rok szkolny.
Członek rady pedagogicznej ma prawo do czynnego udziału w zebraniach rady, składania wniosków i projektów uchwał oraz udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych przez radę. Jednocześnie każdy członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w zebraniach rady i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany, nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, współtworzenia na zebraniach rady atmosfery życzliwości i koleżeństwa oraz składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań. Ponadto każdy członek rady pedagogicznej, nawet, gdy był nieobecny na zebraniu rady jest zobowiązany do realizacji i przestrzegania podjętych uchwał i przyjętych postanowień. W szczególnych przypadkach losowych członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, lecz jedynie za zgodą dyrektora szkoły. Członek rady pedagogicznej nieobecny na zebraniu, powinien być zobowiązany do zapoznania się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.
W zebraniach rady pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. Ponadto w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. Takie osoby mogą uczestniczyć tylko w tej części zebrania rady pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw. Osoby zaproszone na zebranie rady pedagogicznej nie biorą udziału w głosowaniach.
Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. W szczególnych przypadkach przewodniczący rady pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania rady innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej pełni zastępca lub ewentualnie członek rady pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący. Pod nieobecność dyrektora szkoły, np. z powodu nagłej choroby, rada pedagogiczna nie powinna podejmować innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia radzie podjecie uchwały w tej sprawie. Zebrania rady pedagogicznej powinny odbywać się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Termin i proponowany porządek zebrania rady pedagogicznej przewodniczący powinien podać do wiadomości w miejscu zwyczajowo w szkole przyjętym, np. na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
3. Podejmowanie uchwał
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”. W drodze uchwał rada pedagogiczna przyjmuje również wnioski. Uchwały rady pedagogicznej mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady, gdzie członkowie rady głosują przez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego rady.
W głosowaniu tajnym członkowie rady pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego rady. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków rady uczestniczących w zebraniu. W głosowaniu tajnym powinny być podejmowane uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka rady pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym. Rada pedagogiczna, zgodnie ze swoimi kompetencjami, dosyć często podejmuje uchwały w sprawach personalnych (osobowych), np. kwestia wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, kwestia propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, czy też wydanie opinii o pracy dyrektora szkoły. Wprawdzie można sobie wyobrazić, że powyższe uchwały można przyjmować w sposób jawny, to trudno sobie jednak wyobrazić, aby w taki sam sposób rada pedagogiczna podejmowała uchwałę w prawie wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Należy pamiętać, że jest to trudna sytuacja dla obu stron. W celu jej uniknięcia wiele instytucji oświatowych, oprócz tego, że same stosują głosowania tajne w określonych sytuacjach, to również proponują i zachęcają do tego rady pedagogiczne, aby takie zapisy umieścić w swoich regulaminach. Jednak nie należy popadać w skrajności. Wprowadzenie do regulaminu działalności rady pedagogicznej sztywnego zapisu, że w sprawach personalnych musi się odbyć glosowanie tajne, może doprowadzić do tego, że w przypadku wystąpienia sytuacji personalnej dla wszystkich oczywistej i naturalnej, spowoduje, że rada pedagogiczna i tak będzie zmuszona do przeprowadzenia całej procedury głosowania tajnego. Dlatego też poszczególne rady pedagogiczne (tutaj ogromna rola przewodniczącego) stosują różne rozwiązania, bardziej elastyczne, np. głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym, chyba, że w konkretnej sprawie postanowi inaczej. Taki zapis wypełnia sugerowany tryb głosowania w sprawach osobowych i jednocześnie umożliwia przyjęcie uchwały z tego zakresu w trybie jawnym. Jednocześnie w znaczy sposób usprawnia pracę rady pedagogicznej. Dlatego też często w regulaminach działalności rady pedagogicznej pojawiają zapisy typu: „W sprawach personalnych na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady pedagogicznej, głosowanie odbywa się w trybie tajnym”. Prawo oświatowe nie nakazuje radzie pedagogicznej podejmowania uchwał w sprawach personalnych w trybie tajnym. Jednak w celu uniknięcia zbędnych napięć w relacjach dyrektor szkoły-rada pedagogiczna, w regulaminie rady pedagogicznej powinien pojawić się zapis (wspólnie wypracowany, uzgodniony i przyjęty) zobowiązujący do podejmowania uchwał w sprawach personalnych w trybie tajnym, przy jednoczesnej możliwości odstępstwa od tego.
Jak już wspominałem o wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności. Członkowie rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności. Protokolanta zebrania rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków. Rada pedagogiczna może wybrać również protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego. Protokoły z zebrań rady numeruje się w obrębie roku szkolnego. Zebrania można numerować cyframi arabskimi, a uchwały rzymskimi. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji), treść zgłoszonych wniosków, podjęte uchwały i wnioski oraz podpisy przewodniczącego rady i protokolanta.
Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu. Miejsce do zapoznania się z protokołem powinno zostać określone w regulaminie działania rady pedagogicznej, np. w gabinecie dyrektora szkoły lub sekretariacie szkoły. Jest to bardzo istotne, gdyż księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły. Protokół z poprzedniego zebrania rady pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu. Przyjęte przez radę poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte. Prawo wglądu do protokołów z zebrań rady pedagogicznej mają również upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.
Treści uchwał rady pedagogicznej powinny być wpisane w całości do księgi protokołów. Natomiast uchwały rady z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych powinny stanowić odrębny dokument, który powinien być załącznikiem do protokołu z zebrania. Wówczas w protokole odnotowuje się jedynie, że podjęto uchwałę w danej sprawie. Dyrektor szkoły powinien prowadzić oddzielny rejestr uchwał rady pedagogicznej z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych.
Protokoły z zebrań komisji i zespołów powołanych przez radę pedagogiczną stanowią dokumentację pracy rady. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Skład

Przewodniczący Rady Pedagogiczenj

Z-ca Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Członek rady pedagogicznej

Dokumenty

Plany pracy szkoły

Decyzje dyrektora szkoły

Decyzje dyrektora szkoły

Decyzje dyrektora szkoły

Decyzje dyrektora szkoły

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dokumenty statutowe szkoły

Dokumenty statutowe szkoły

Dokumenty statutowe szkoły

Dokumenty statutowe szkoły

Zarządzenia Dyrekcji

Finanse

Procedury i zasady wewnątrzszkolne

Procedury i zasady wewnątrzszkolne

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2011 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Małolepszy
Ilość wyświetleń: 54882
04 lutego 2011 09:29 (Karol Małolepszy) - Aktualizacja informacji.
04 lutego 2011 09:25 (Karol Małolepszy) - Dodanie nowej informacji.
Zatrzymaj banner przewijany